Nieuws overzicht

Uitzonderlijk vervoer : nieuwe signalisatie

25/07/2013


 

 klik hier voor nieuw signalisatiebord en hier voor aangepast uitzonderlijk vervoer bord 

 

Uitzonderlijk vervoer: soepeler rijverboden, meer
politiebegeleiding, nieuwe signalisatie

 

Gepubliceerd op 10 april 2013.

 

UV

 


Vanaf 10 april 2013 mag uitzonderlijk vervoer vaker de weg op. De
rijverboden op feestdagen, in het weekend en tijdens spitsuren worden
versoepeld. Er gelden wel strengere begeleidingsvoorwaarden: de
politie moet aanwezig zijn bij bepaalde transporten over
autosnelwegbruggen en voor verkeersbegeleiders en -coördinatoren
komen er vanaf 1 september 2013 strikte kledijvoorschriften. Ook de
signalisatie op de voertuigen verandert: naast de traditionele
rechthoekige oranje en gele panelen ‘uitzonderlijk vervoer’ kan
je de wagens binnenkort ook herkennen aan de ‘vierkante, gele
borden met logo in zwart opschrift’.

 

Rijverboden versoepeld

 

Vanaf 10 april 2013 geldt overdag (6-21u) een algemeen rijverbod
op wegen en autosnelwegen voor uitzonderlijke voertuigen breder dan
4m. Hierop bestaat een uitzondering: uitzonderlijke voertuigen breder
dan 3,5m mogen overdag niet op autosnelwegen met minder dan 3
rijstroken (in de gevolgde rijrichting), behalve op- en afritten van
autosnelwegen met minstens 3 rijstroken die door het verkeersbord F5
zijn aangegeven. Ook voor uitzonderlijk transport langer dan 30 meter
geldt een algemeen rijverbod tussen 6-21u. In tegenstelling tot
vandaag is er overdag geen rijverbod meer voor uitzonderlijke
voertuigen hoger dan 4,30m.

 

Uitzonderlijk transport is nog steeds verboden op feestdagen. Dat
rijverbod gaat voortaan in ‘daags voordien om 16u’. Het eindigt
de dag zelf om middernacht. Op dit moment duurt dit rijverbod nog tot
9u de dag nadien.

 

Ook het rijverbod in het weekend wordt versoepeld en geldt vanaf
zaterdag 12u (i.p.v. 6u) tot zondag middernacht (i.p.v. maandag 9u).
Kraanauto’s met een massa van maximum 96ton of minder dan 3m breed
vallen niet meer onder dit rijverbod.

 

Rijden tijdens de spitsuren blijft verboden. Zij het tussen 7-9u
(i.p.v. 6-9u) en 16-18u (16-21u). Bovendien geldt het verbod op
rijden tijdens de spitsuren op àlle wegen en autosnelwegen. Er
worden geen uitzonderingen meer gemaakt. Uitzonderlijk transport met
een massa van maximum 60 ton dat niet breder is dan 3,5m en niet
langer dan 27m mag binnenkort wel de baan op tijdens de spits. Voor
zover de vergunning geen voorschriften voorziet die een invloed
kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer.

 

De vergunning kan nog steeds specifieke voorschriften bevatten die
afwijken van de wettelijke rijverboden. Net als vroeger gelden de
verkeersverboden niet voor landbouwvoertuigen en blijft het rijverbod
bij verminderde zichtbaarheid behouden.

 

Verplicht vrijlaten tweede rijstrook

 

Een uitzonderlijk voertuig breder dan een rijstrook is vanaf 10
april verplicht om, op autosnelwegen en wegen met minstens 2
rijstroken in de gevolgde rijrichting, de tweede rijstrook (te
rekenen vanaf de rechterboord van de rijweg) vrij te laten voor
andere weggebruikers indien de infrastructuur het toelaat. De witte
doorlopende lijn aan de rechterzijde van de eerste rijstrook mag
hiervoor overschreden worden.

 

Politiebegeleiding bij overrijden brug

 

Uitzonderlijk transport moet binnenkort geëscorteerd worden door
de politie om een brug over te rijden op een autosnelweg of een weg
verdeeld in 4 of meer rijstroken waarvan er minstens 2 bestemd zijn
voor elke richting en waarop de maximale toegelaten snelheid hoger is
dan 70km/u, indien de vergunning een overschrijding aan maximum 5
km/u voorschrijft.

 

Politiebegeleiding is momenteel alleen verplicht • voor het rijden in tegengestelde
  zin van het verkeer op openbare wegen waar de toegelaten
  maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt;

 • voor het oversteken van de opening
  in de middenberm van een autosnelweg of van een weg verdeeld in vier
  of meer rijstroken waarvan er minstens twee zijn bestemd voor elke
  rijrichting;

 • wanneer het tegenliggend of het in de rijrichting rijdend
  verkeer moet worden gestopt op openbare wegen waar de toegelaten
  maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt.

 

Nieuw signalisatiebord op voertuig

 

Uitzonderlijke voertuigen kunnen, naast de traditionele
rechthoekige panelen in het oranje of het geel met daarop
‘uitzonderlijk transport’, ook uitgerust worden met een vierkant
bord (zijden 0,5m). Dit paneel draagt een zwart logo op een gele
lichtweerkaatsende achtergrond en wordt omkaderd door een zwarte
streep van 0,02m.

 

logo-uv

 

Ook voor het bestaande rechthoekige bord zijn er wijzigingen. De
afmeting wordt kleiner: minimum 1 x 0,16m (vandaag 1,25 x 0,25m) en
het aantal verschillende opschriften verminderd. Er kan alleen nog
gekozen worden tussen de opschriften ‘transport exceptionnel’,
‘convoi exceptionnel’, ‘uitzonderlijk vervoer’ of
‘schwertransport’. Combinaties van deze opschriften zijn ook nog
toegelaten. Borden met standaardcombinaties zijn echter niet meer
voorzien in het KB wegverkeer uitzonderlijke voertuigen.

 

borden

 

In elk geval; één rechthoekig bord of één vierkant bord zowel
op de voor- als de achterkant van het voertuig (40cm van de grond)
volstaat.

 

De panelen of opschriften moeten niet langer verwijderd worden
‘van zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de kenmerken van
een uitzonderlijk voertuig’. Het is voldoende dat ze ‘onzichtbaar
worden gemaakt.

 

Veiligheidsuitrusting

 

Het uitzonderlijk voertuig moet niet langer 2 schijven aan boord
hebben die het verkeersbord C3 voorstellen.

 

De verkeersveiligheidscoördinatoren en –begeleiders gebruiken
zo’n schijf wel nog om aanwijzingen te geven aan weggebruikers of
om het verkeer stil te leggen. Bij valavond of verminderde
zichtbaarheid wordt de schijf vervangen door een toortslamp met
oranje kegel.

 

Wanneer de coördinatoren of begeleiders aanwijzingen moeten geven
buiten het voertuig, zijn ze vanaf 1 september 2013 verplicht om een
gele jas te dragen en eventueel een broek of een overall van dezelfde
kleur. Centraal op de rug van de jas of overall wordt het zwarte logo
geplaatst zoals dat ook voorzien is op het nieuwe vierkante
signalisatiepaneel.

 

De signalisatiekledij moet voldoen aan type NBN EN 471+A1:2008 en
volgende, van klasse 3 of gelijkwaardig.

 

Ook de laadvoorschriften worden aangepast. Zo mag een
uitzonderlijk voertuig bijvoorbeeld maximum één voorwerp vervoeren
(met uitzondering van het extra gewicht) in een afmeting die niet
overeenkomt met de Wegcode en het Technisch Reglement. In een
afmeting kunnen meerdere delen vervoerd worden voorzover de massa van
het voertuig voldoet aan het Technisch Reglement.

 

Niet voor praalwagens

 

De bepalingen van het ‘KB wegverkeer uitzonderlijke voertuigen’
zijn niet tot slot (meer) van toepassing op
praalwagens
(voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor folkloristische
manifestaties en maximum 25km/u rijden); en
uitzonderlijke
voertuigen op de openbare weg gebracht door • het leger;

 • de politiediensten;

 • de wegbeheerders voor het
  uitvoeren van opdrachten;

 • de aannemers van de wegbeheerders
  die tijdens de winter sneeuwruimen of strooien en voor zover het
  uitzonderlijk karakter van het voertuig ontstaan door de sneeuwschop
  of strooiïnstallatie;

 • de civiele bescherming;

 • de brandweer;

 • of opgevorderd door de overheid voor rampenbestrijding.

 

Bovendien mogen gemeenteraden aanvullende reglementen vaststellen
waarbij de toepassing van de bepalingen wordt geschorst of gewijzigd
voor het verkeer tussen laad- en loskaaien, opslagplaatsen, hangaars
en magazijnen binnen de zee- of rivierhavens.

 

10 april 2013

 

Het KB van 27 februari 2013 treedt in werking op 10 april 2013. Dat is
de 10de dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het
Belgisch Staatsblad. De verplichtingen m.b.t. de signalisatiekledij
gelden pas vanaf 1 september.

 

Bron: 

Extra informatie: • Koninklijk
  besluit van 2 juni 2010
  betreffende het wegverkeer van
  uitzonderlijke voertuigen, BS 14 juni 2010. (KB wegverkeer
  uitzonderlijk vervoer)

 • Koninklijk
  besluit van 1 december 1975
  houdende algemeen reglement op de
  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
  BS 9 december 1975. (Wegcode)

 • Koninklijk
  besluit van 15 maart 1968
  houdende algemeen reglement op de
  technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun
  onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28 maart
  1968. (Technisch Reglement)

Bron

http://www.wegcode.be/actueel/recente-wijzigingen/1962-uitzonderlijk-vervoer-soepeler-rijverboden-meer-politiebegeleiding-nieuwe-signalisatie

 
 
Cliquez ici pour la version franšaise
Catalogus Contact Nieuws Dealerzone  
PIKT-O-NORM NV
Van Stralenlei 74A
2170 Merksem - Antwerpen
België

Tel: +32(0)3 646 95 59
Fax: +32(0)3 644 85 08

E-mail: info@pikt-o-norm.be

BTW nr: BE 0420 827 471